Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SERVICE PROVIDERS

service-providers

GTP LOAD BALANCING

Cân bằng tải GTP là một ứng dụng phổ biến trong mạng di động 3G / 4G. Cân bằng tải là cần thiết vì lưu lượng traffic trên mạng di động ngày càng lớn và tang theo cấp số nhân  trong khi hiệu suất xử lý của các thiết bị phân tích dữ liệu luôn bị hạn chế. Trong đó các giao diện thường được sử dụng cho việc phan tích dữ liệu trên mạng di động gồm GN (3G) và S1-U & S5 / S8 (LTE). Các sản phẩm, giải pháp của Cubro cung cấp cân bằng tải cho cả môi trường 3G / 4G trên cùng một ứng dụng. Bằng việc trang bị khả năng đọc được nội dung các gói tin GTP (Giao thức GTP được sử dụng để truyền tải gói tin trong mạng di động 3G/4G) sẽ giúp cho EXA của cubro có thể nhận được được các gói tin của cùng một client trong một session, từ đó sẽ phân loại các gói tin đó gửi đến cùng một thiết bị phân tích dữ liệu xử lý. Như vậy thiết bị phan tích xử lý có thể ghép nối toàn bộ các gói tin của cùng một thiết bị, cho dù thiết bị đó đang đi chuyển ở bất kỳ vị trí nào trong mạng 3G/4G của nhà mạng.

Bước 1: Tiến hành trích xuất dữ liệu từ các giao diện bằng thiết bị TAP.

Bước 2: Các dữ liệu sau khi được trich xuất sẽ được chuyển tiếp đến các thiết bị Packet master để xử lý. Packet master sẽ tiến hành load balancing dữ liệu dựa trên cơ chế Outner IP.

Bước 3: Dữ liệu tiếp tục được chuyển tiếp đến các thiết bị Session master để tiến hành load balancing dựa trên cơ chế Inner IP (GTP load balancing).

Bước 4 (Tùy chọn): Có thể trang bị thêm các thiết bị Packet master để phân loại dữ liệu đã được xử lý trước khi chuyển tiếp đến các thiết bị xử lý phân tích dữ liệu.