Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp ARISTA VMTracer

Giải pháp Arista VM Tracer kết nối Switch với VMware Vcenter, tạo ra một cơ sở hạ tầng mạng tương thích, đáp ứng sự thay đổi nhạy cảm của mạng Virtual Machine.

Các chức năng của Arista VM Tracer:

+ ESXi Host Discovery: tự động khám phá real time các ESXi host mà đang connected với Switch.

+ VM Auto Discovery: tự động khám phá real time các VM đang gắn với ESXi Host.

+ VM Adaptive Segmentation: tự động cấu hình vlan khi VM được tạo, xóa hoặc di chuyển. Ví dụ, nếu một VM đang ở trong vlan 6, di chuyển từ một switch có vlan 6 sang một switch không có vlan 6, switch mà không có vlan 6 sẽ tự động add vlan 6.

+ VM Tracer Multi-Tenancy: Hỗ trợ multiple vCenter.

+ vNIC Counters: hiển thị trạng thái traffic real time cho VM

Giải pháp liên quan