Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Accelerated Network Troubleshooting

Accelerated Network Troubleshooting

Tăng Tốc Khắc Phục Sự Cố Mạng

Đẩy nhanh việc xác định và giải quyết các vấn đề khó khăn nhất về hiệu suất mạng.

Accelerated Network Troubleshooting

Complete Visibility

Xác định các sự cố xảy ra trên môi trường đa nhà cung cấp và đa miền.

Real-Time Awareness

Xem trong thời gian thực khi nào và ở đâu sự cố mạng đang xảy ra.

Accurate Resolution

Chẩn đoán và giải quyết nguyên nhân gốc rễ cơ bản của các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Better User Experience

Giảm năng suất và doanh thu bị mất do hiệu suất mạng ảnh hưởng đến ứng dụng và người dùng.

Accelerated Network Troubleshooting

Cách thức hoạt động

Dashboards and Alerts

Mạng phát triển phức tạp hơn mỗi ngày, việc thiết lập cảnh báo và chỉ đơn giản là xử lý các triệu chứng của hiệu suất mạng kém là quá phản ứng. Các trang Dashboard và Alerts của LiveAction cung cấp nhận thức theo thời gian thực về các sự cố mạng xảy ra trên toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng.

Bối cảnh và Tương quan

Khắc phục sự cố mạng có thể không đủ. Hiểu được yêu cầu về khối lượng công việc và các vấn đề về hiệu suất trong ngữ cảnh của trang web, thiết bị, giao diện, vùng địa lý, Nhà cung cấp dịch vụ và các thứ nguyên khác để hiểu ngữ cảnh và phạm vi của vấn đề.

Xác định nguyên nhân gốc rễ

Kích hoạt mạng tăng tốc, giảm độ trễ và giảm MTTR với nền tảng hợp nhất. Dễ dàng đi sâu từ dữ liệu cảnh báo và ngữ cảnh đến dữ liệu hiệu suất Luồng và đi sâu hơn vào phân tích mức gói được nhắm mục tiêu để có quy trình giải quyết sự cố toàn diện.

Các trường hợp sử dụng để tăng tốc khắc phục sự cố mạng

Quản trị viên được giao nhiệm vụ khắc phục sự cố trong hệ thống mạng, Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất nói thì dễ hơn làm. Với mỗi phút thời gian ngừng hoạt động ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên, thời gian trong từng giai đoạn của quá trình xử lý sự cố.

Cải thiện đáng kể mạng không phải là một nhiệm vụ không thể vượt qua. Các giải pháp của LiveAction cải thiện đáng kể việc khắc phục sự cố MTTR cho các sự cố trên các miền, phân đoạn và khu vực địa lý mạng.

Flow to Packet

Ngay lập tức đi sâu từ các chỉ số hiệu suất cảnh báo vào thu thập gói và phân tích mức gói có liên quan.

Packet Capture And Analysis

Thực hiện phân tích sâu, cấp độ gói các vấn đề, đặc biệt là trong các trường hợp phân tích pháp y và phản ứng sự cố.

NetFlow Analysis

Sử dụng NetFlow để có được khả năng hiển thị hiệu suất toàn doanh nghiệp trong việc triển khai quy mô lớn.

Nguồn : liveaction.com

Xem thêm giải pháp : Click here!

Giải pháp liên quan